top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez www.timohouse.pl (zwanym dalej Portalem).

 2. Niniejsza polityka stanowi jednocześnie realizację obowiązków Timo House Sp. z o.o. jako Administratora określonych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 3. Właścicielem www.timohouse.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest operator Portalu: Timo House Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, NIP: 6762600109, REGON: 389441346, KRS: 0000908357 (dalej: Administrator).

 

§ 1 JAKIE DANE ZBIERAMY

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku przesłania wiadomości tekstowej poprzez wypełnienie danych w formularzu kontaktowym i naciśnięciu przycisku „Wyślij”

 2. W formularzu zbierane są następujące dane osobowe:

  1. Imię i nazwisko

  2. Adres e-mail

  3. Numer telefonu

 3. Podczas korzystania z Portalu pobierane są za pomocą plików cookies, automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, tym systemu operacyjnego), które mogą być w określonych okolicznościach danymi osobowymi.

 4. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Użytkownik zdecyduje się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Portalu.

 5. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesu osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. Przetwarzane zgodnie z prawem.

  2. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

  3. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 2 DOSTĘP DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Podstawy prawne żądania Użytkownika Portalu:

  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO

  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO

  3. Usunięcie danych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO

  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO

  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO

  6. Sprzeciw – art. 21 RODO

  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@timohouse.pl

 4. W sytuacji wystąpienia Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowanych charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu i jego przyczynach.

 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 3 PLIKI „COOKIES”

 1. Strona Portalu używa plików „ cookies”.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony.

  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania z Portalu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz licznie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

 5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki „cookies” w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator „cookies” zewnętrznych” Google Inc. z siedzibą w USA.

 6. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochronę, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia odpowiednia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na gruncie niniejszej Polityki Prywatności będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

bottom of page